اخبار و مقالات

راه هاي جداسازي کرم از کود

راه هاي جداسازي کرم از کود
 
یکی از مشکلاتی که برخی از تولید کنندگان با آن مواجه هستند این است کـه چگونـه کرم خود را از کود ورمی کمپوست جدا کنند به گونه اي کرم ها آسیب ندیـده و دچـار تنش نشوند و دیگر آنکه حداکثر میزان کرمی که می تـوان از یـک بسـتر جـدا شـود را جداسازي کنندبراي این منظور چندین روش وجود دارد:

روش اول استفاده از غربال یا سرند

 سرند یا همان الک وسیله اي اسـت کـه بـر اسـاس انـدازه مـواد آن هـا را از هـم جـدا می کند.
سرند هاي صـنعتی یـا نیمـه صـنعتی داراي نیـروي محرکـه اي مـی باشـند کـه بـه صورت مکانیکی و فارق از نیروي انسانی عمل جداسازي را انجام می دهند.در صنعت ورمی کمپوست بـه منظـور جداسـازي مـواد زایـد و یـا کـرم از کـود ورمـی کمپوست از دو نوع سرند دوار و چند مرحله اي استفاده می شود.
نکته ي بسیار مهم :در هنگـام اسـتفاده از سـرند بـراي جداسـازي کـرم در اثـر عبـور کــرم از منافــذ ســرند و یــا تکــان هــاي شــدید و ایجــاد تــنش حــدود 10 الــی 20 درصد از کرم ها از بین خواهند رفت


سرند دوار
 
سـرند هـاي دواري کـه بـراي جداسـازي کـرم از کـود و یـا مـواد زایـد از کود مورد استفاده قرار می گیرند داراي منافذ 3 تا 4 میلی متري می باشند.

ســرند چنــد مرحلــه اي

ایــن ســرند هــا را بیشــتر در صــنایع ســاختمانی و مصــالح مورد استفاده قرار می دهند ایـن سـرند هـا بـا داشـتن 3 ردیـف در برخـی مـوارد تـا 5 ردیفتور جداسازي بـا منافـذ 3 ،6 و 10  میلـی متـر مـی باشـند ایـن سـرند هـا براي جداسازي کـرم بسـیار نـا مناسـب مـی باشـند و تلفـات کـرم در صـورت اسـتفاده از این سرند براي جداسـازي حـداکثر اسـت ولـی مزیـت ایـن سـرند هـا آن اسـت کـهو میلـی متـر مـی باشـند.ایـن سـرند هـا براي جداسازي کـرم بسـیار نـا مناسـب مـی باشـندو تلفـات کـرم در صـورت اسـتفاده از این سرند براي جداسـازي حـداکثراسـت ولـی مزیـت ایـن سـرند هـا آن اسـت کـه در هنگـام سـرند کـود ورمـی کمپوسـت بـا هـدف جداسـازي مـواد زایـد از کـود مــی توان کود ورمی کمپوست را با 40 درصد رطوبت نیز سرند کرد.

مقایسه :با توجـه بـه تجربـه هـاي صـورت گرفتـه در صـورت اسـتفاده از سـرند بهتـر اســت از ســرند هــاي دوار اســتفاده کــرد در ضــمن در هنگــام ســرند ســعی شــود رطوبت بستر در حدود 7 درصد باشد.
 
روش دوم استفاده ازروش لایه اي
 
یکـی از بهتــرین روش هــاي جداســازي کــرم بـه صــورت خــالص همــین روش اســت در ایـــن روش کـــود را از آب گرفتـــه و مـــدتی در حـــدود 2 الـــی 3 روز آبیـــاري را متوقف کنیـد پس از خراش دهی سطح به عمق 10 سانتی متر، بـه صـورت لایـه لایـه کـود را از بـالا شـروع بـه برداشـت مـی کنیم این روند را تـا جـایی ادامـه مـی دهـیم کـه یـک لایـه ي 15 سـانتی از کـود و کرم باقی بماند .سپس تمـام کـود را جمـع کـرده و بـه صـورت یـک کپـه در آورده و در مقابــل آفتــاب مــی گــذاریم .یــک الــی 2 روز صــبر کــرده و دوبــاره لایــه لایــه برداشت می کنیم تا مجـددا یـک لایـه ي 10سـانتی از کـود بـاقی بمانـد .ایـن لایـه حاوي حداکثر میزان کرم است .

روش سوم استفاده از کود تازه:


 در این روش بسـته بـه طـول تـل در چنـد جـاي تـل کـود ورمـی شـده را برداشـته وکــود تــازه مــی ریــزیم قســمت هــاي دیگــر تــل را آب یــا ري نمــی کنــیم و فقــط قسمت هایی که کود تازه ریختـه شـده را آب مـی دهـیم بعـد از یـک هفتـه مراکـزي که کود تـازه ریختـه شـده حـاوي کـرم شـده و بـاقی قسـمت هـا از کـرم خـالی مـی شود.
 

تازه های ورمی کمپوست

 • آثار ورمی کمپوست بر گیاهان تولید شده در گلخانه +

  ادامه...
 • آموزش فرایند تولید کود ورمی کمپوست +

  ادامه...
 • افزایش عملکرد تولید ورمی کمپوست +

  ادامه...
 • تاثیر ورمی کمپوست بر درختان میوه (بادام،گردو، انار،انگور......) +

  ادامه...
 • تاثیر ورمی کمپوست بر درختان میوه (بادام،گردو، انار،انگور......) +

  ادامه...
 • تاثیر پتاسیم ورمی کمپوست بر گیاهان +

  ادامه...
 • ترکیب کود ورمی کمپوست و طریقه استفاده از آن +

  ادامه...
 • خرید کرم به صورت خالص یا همراه بستر؟ +

  ادامه...
 • راه هاي جداسازي کرم از کود +

  ادامه...
 • عوامل موثر بر افزایش جمعیت کرم و کوکون ریزی +

  ادامه...
 • مقایسه معایب و مزایای روش سبدی و پشته ای +

 • مقایسه ورمی کالچر و ورمی کمپوستینگ +

  ادامه...
 • مقایسه کود ورمی کمپوست با کودهای شیمیایی +

  ادامه...
 • ورمی کمپوست (vermi compost) چیست؟ +

  ادامه...
 • پرورش کرم به روش سبدی +

  ادامه...
 • چای کمپوست(tea compost) چیست؟ +

 • 1

جستجوی سایت

آمار سایت

شبکه های اجتماعی فارمینو

.
.