اخبار و مقالات

تاثیر پتاسیم ورمی کمپوست بر گیاهان

تاثیر پتاسیم ورمی کمپوست بر  انواع محصولات زراعی وباغی-کاربرد کودهای ازت وفسفاته جزء کودهای پرمصرف بشمار می رود و اکثر گیاهان به اندازه عنصر ازت به پتاسیم نیاز دارند . کودهای پتاسه نقش مهمی در افزایش عملکرد وبهبود کیفیت محصولات کشاورزی به عهده دارند که از جمله اند: مقاومت گیاهان را در برابر کم آبی و خطرات سرمازدگی افزایش می دهد . مقاومت گیاهان را در برابر آفات وبیماری ها از جمله آتشک گلابی افزایش می دهد . کیفیت وخاصیت انباری محصولات زراعی وباغی را افزایش می دهد. شدت نور را کنترل و عمل فتوسنتز را تشدید می نماید که باعث افزایش عملکرد می گردد .

پتاسیم ورمی کمپوست غلظت کلروفیل را افزایش وعمل کربن گیری را بیشتر می کند . فعالیت ریزوبیوم های تثبت کننده ازت را افزایش می دهد ومیزان نیاز ازته بقولات را کاهش می دهد . راندمان کودهای ازته را افزایش می دهد. تجمع نیترات وکادمیوم را درسبزی وصیفی کاهش می دهد . تحمل گیاه را به شوری بیشتر وتنش رطوبتی را کاهش می دهد . تنش های اقلیمی را به حداقل ممکن می سازد . کارائی تعرق گیاه را درشرایط تنش آبی را بدلیل افزایش تعدادو قطر دسته های آوندی ، افزایش می دهد. مصرف کودهای پتاسیمی بر اساس آزمون خاک توصیه می گردد.
 
 

تازه های ورمی کمپوست

 • آثار ورمی کمپوست بر گیاهان تولید شده در گلخانه +

  ادامه...
 • آموزش فرایند تولید کود ورمی کمپوست +

  ادامه...
 • افزایش عملکرد تولید ورمی کمپوست +

  ادامه...
 • تاثیر ورمی کمپوست بر درختان میوه (بادام،گردو، انار،انگور......) +

  ادامه...
 • تاثیر ورمی کمپوست بر درختان میوه (بادام،گردو، انار،انگور......) +

  ادامه...
 • تاثیر پتاسیم ورمی کمپوست بر گیاهان +

  ادامه...
 • ترکیب کود ورمی کمپوست و طریقه استفاده از آن +

  ادامه...
 • خرید کرم به صورت خالص یا همراه بستر؟ +

  ادامه...
 • راه هاي جداسازي کرم از کود +

  ادامه...
 • عوامل موثر بر افزایش جمعیت کرم و کوکون ریزی +

  ادامه...
 • مقایسه معایب و مزایای روش سبدی و پشته ای +

 • مقایسه ورمی کالچر و ورمی کمپوستینگ +

  ادامه...
 • مقایسه کود ورمی کمپوست با کودهای شیمیایی +

  ادامه...
 • ورمی کمپوست (vermi compost) چیست؟ +

  ادامه...
 • پرورش کرم به روش سبدی +

  ادامه...
 • چای کمپوست(tea compost) چیست؟ +

 • 1

جستجوی سایت

آمار سایت

شبکه های اجتماعی فارمینو

.
.